Pazintys Anglijoje Pazintys.co.uk portale


 

1. Apribojimai

 

Norėdami tapti Pazintys.co.uk  svetainės nariu (-e) turite būti bent aštuoniolikos (18) metų amžiaus.

 

Jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio įkėlimą į tinklalapį, bet kokį paskelbimą, perdavimą, parsisiuntimą, saugojimą, naudojimą ir (arba) skleidimą turinio, kuris:

a) pažeidžia autorių teises, prekių ženklus arba patentus,

b) laikomas komercine paslaptimi arba slapta informacija,

c) įžeidžia arba kenkia kitiems asmenims,

d) pažeidžia bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,

e) kelia žalos atsiradimo arba kitokio pakenkimo kitiems asmenims grėsmę (arba)

f) pažeidžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymus arba tarptautines sutartis.

 

2. Draudžiamas turinys

 

Jums draudžiama saugoti, skelbti, perduoti, parsisiųsti, platinti arba skleisti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, nepadorų, grasinančio pobūdžio, užgaulų arba neteisėtą turinį bei turinį, kuris gali būti interpretuojamas kaip nusikaltimas arba gali skatinti elgesį, kuris gali būti interpretuojamas kaip nusikaltimas, arba kuris užtrauktų bet kokią kitą teisinę atsakomybę. Galimi neteisėto turinio pavyzdžiai: tiesioginiai įžeidinėjimai, pornografija ir medžiaga, saugoma autorių teisių, prekių ženklais bei bet kokios privačios medžiagos naudojimas negavus atitinkamo leidimo. Draudžiamu turiniu taip pat be apribojimų laikoma:

 

a) programos su virusais ir (arba) kitos priemonės, pažeidžiančios šio tinklalapio arba kitų tinklalapių saugumą,

b) prašymai arba reklama,

c) pasiūlymai užsiimti neteisėta veikla arba jos skatinimas,

d) visa privati informacija apie asmenis, pavyzdžiui, telefono numeriai, adresai, asmens kodai ir kita privati informacija, ir

e) pakartotinis informacijos skelbimas arba masinis bet kokios informacijos ir pornografinio pobūdžio turinio perdavimas. Bet koks įžeidžiančio pobūdžio turinio talpinimas, perdavimas, parsisiuntimas, saugojimas arba platinimas yra griežtai draudžiamas, kai taip savo nuožiūra nusprendžia tinklalapio administratoriai.

 

3. Turinio naudojimo apribojimai

 

Tinklalapis yra Pazintys.co.uk (toliau – „Pazintys.co.uk“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) nuosavybė, kurią jį administruoja. Jokio šio tinklalapio turinio negalima atkurti, dar kartą paskelbti, parsisiųsti, perduoti arba platinti. Bet kokie turinio pakeitimai arba naudojimas bet kokiems kitiems tikslams yra autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių pažeidimas. Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai ir komerciniai pavadinimai, pateikti šiame tinklalapyje, yra Pazintys.co.uk nuosavybė arba Pazintys.co.uk juos naudoja gavusi atitinkamus leidimus.

 

4. Teisė pašalinti ir sunaikinti medžiagą

 

Pazintys.co.uk pasilieka teisę pašalinti arba sunaikinti bet kokį tinklalapyje esantį turinį, pažeidžiantį šias Sąlygas. Jūs sutinkate, kad Pazintys.co.uk nebus atsakinga už bet kokio turinio, patalpinto, peržiūrėto, perduoto, atkurto ir (arba) išplatinto šiame tinklalapyje, tikrinimą, valdymą, redagavimą ir (arba) stebėjimą.

 

5. Nuosavybės teisės ir teisė naudoti turinį

 

Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad Jūs esate vienintelis visų teisių į Jūsų skelbiamą turinį (įskaitant visas susijusias autorių teises) savininkas, arba Jums suteiktos besąlyginės teisės ir leidimai tokio turinio atžvilgiu, kaip numatyta šiame straipsnyje. Nors autorių teisės į Jūsų patalpintą turinį priklauso Jums, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų paskelbtas turinys taps Pazintys.co.uk duomenų bazės dalimi, bus saugomas ir naudojamas neribotą laiką, ir kad Pazintys.co.uk yra duomenų bazės savininkė bei autorių teisių į kūrinius, gautus naudojant minėtą turinį, savininkė. Be to, Jūs sutinkate atsisakyti turimų teisių į minėtą turinį, įskaitant moralines, privatumo ir viešumo teises. Nei Pazintys.co.uk, nei bet kuri trečioji šalis, naudojanti turinį remiantis šiuo straipsniu, neprivalės sumokėti Jums jokio autorinio atlyginimo arba kitokios kompensacijos už turinio naudojimą.

 

6. Žalos atlyginimas

 

Jūs įsipareigojate atlyginti žalą ir apsaugoti Pazintys.co.uk, jos darbuotojus, licencijų davėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (kartu – „apsaugotos šalys“) nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų atlyginti žalą, nuostolių, išlaidų arba atsakomybės (įskaitant pagrįstas išlaidas teisinei pagalbai ir bylinėjimosi išlaidas), kylančios arba susijusios su Jūsų arba kito asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, padarytu šių Sąlygų pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų arba kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, patalpinto turinio paskelbimą, platinimą, atkūrimą ar kitokį naudojimą.

 

7. Teisių atsisakymas

 

Jūs neribotam laikui atsisakote savo ir savo pilnamečių vaikų, teisių perėmėjų ir paveldėtojų teisės pareikšti ieškinį Pazintys.co.uk ir kitoms apsaugotoms šalims dėl bet kokios žalos ar nuostolių, kurie tariamai atsirado dėl Jūsų pateikto turinio paskelbimo arba naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią žalą arba nuostolius, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, parsisiųsdami arba išsiųsdami šio tinklalapio turinį. Jūs atsisakote teisės reikšti bet kokius esamus arba galimus reikalavimus Pazintys.co.uk atžvilgiu, kiek tai susiję su šio tinklalapio naudojimu arba tęstiniu naudojimu, nepriklausomai nuo to, ar Jūs žinojote apie tokių reikalavimų buvimą, ir atsisakote teisės remtis nurodytais reikalavimais, su jais susijusiomis privilegijomis, panašaus pobūdžio teisės aktais, taisyklėmis ir potvarkiais.

 

8. Atsakomybės apribojimas

 

Pazintys.co.uk jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, didelį aplaidumą, nebus atsakinga už specifinę, papildomą, netiesioginę, baudžiamojo pobūdžio bei netiesioginę žalą arba tokios žalos kompensavimą, kai tokia žala kyla dėl šio tinklalapio, jo turinio, paslaugų, funkcijų, gaminių ir (arba) susijusios programinės įrangos naudojimo arba negalėjimo ja naudotis, net jei Pazintys.co.uk arba jos įgaliotasis atstovas buvo įspėtas apie tokio reikalavimo atlyginti žalą galimybę. Taikomi įstatymai negali numatyti atsakomybės už logiškai išplaukiančią žalą apribojimų arba pareigos atlyginti tokią žalą apribojimų, todėl tokie atsakomybės apribojimai Jums netaikomi.

 

9. Užblokavimas

 

Pazintys.co.uk pasilieka teisę be atskiro įspėjimo, paaiškinimo ir tolesnės atsakomybės užblokuoti Jūsų prieigą prie šio tinklalapio už šių Sąlygų, kitų taisyklių arba teisės aktų pažeidimus, arba Pazintys.co.uk taip nusprendus dėl bet kokių kitų priežasčių. Jūs sutinkate, kad Jūsų pasikliovimas paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes Pazintys.co.uk turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo, paaiškinimo ir tolesnės atsakomybės nutraukti paslaugų teikimą arba panaikinti Jūsų narystę. Pazintys.co.uk nutraukus šio tinklalapio veiklą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Pazintys.co.uk gali savo nuožiūra nuspręsti pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu įmanomu būdu. Bet kuriai šaliai nustojus teikti paslaugas arba naudotis teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą ir turinį, kurį gavote šiame tinklalapyje.

 

10. Apmokėjimai

 

Apmokėti už Pazintys.co.uk paslaugas galite naudojant „PayPal“ arba debeto / kredito korteles. Visos įmokos, persiųstos naudojant „PayPal“ arba debeto / kredito korteles, bus nuskaitomos reguliariai kol jų neatšauksite Jūs klijentas. Jei norite atšaukti periodinius mokėjimus, tai galite padaryti „PayPal“ svetainėje arba susieke su savo banko skyriumi. Jei pageidaujate informacijos apie periodinių mokėjimų atšaukimą, susisiekite su mumis adresu info@pazintys.co.uk ir mes suteiksime Jums visą reikalingą informaciją. Jums draudžiama sumokėti už paslaugas, jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis.

 

 

11. Pakeitimai

 

Pazintys.co.uk pasilieka teisę laikas nuo laiko be išankstinio įspėjimo pakeisti, papildyti arba pašalinti bet kokias šio tinklalapio Sąlygų nuostatas, o Jums nenustojus naudotis tinklalapiu, tai bus laikoma Jūsų sutikimu su tokiais pakeitimais, papildymais arba pašalinimu. Kai esate įsitikinę, kad šių Sąlygų pakeitimai Jums yra nepriimtini, sutinkate nustoti naudotis šiuo tinklalapiu.

 

12. Bendroji dalis

 

Jūs sutinkate, kad šio tinklalapio naudojimo sąlygoms ir šioms Registracijos sąlygoms bei visiems ginčams, susijusiems su jomis ir bet kokiu turiniu, susijusiu su šiuo tinklalapiu, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Jūs sutinkate, kad mes ir mūsų teisių perėmėjai galime vykdyti šias Sąlygas Jūsų arba Jūsų paveldėtojų, nepilnamečių vaikų ir teisių perėmėjų nenaudai. Jūs sutinkate, kad pripažinus kurią nors šių Sąlygų nuostatą negaliojančia arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusių šių tinklalapio naudojimo Sąlygų galiojimui ir jos liks galiojančios visa apimtimi. Sąlygos ir visi jų priedai, paskelbti Pazintys.co.uk, negali būti keičiami kitaip, nei nurodyta šiose Sąlygose. Bet kuriai šaliai aiškiai išreikštai arba numanomai atsisakius kurios nors šių Sąlygų arba jų priedų, paskelbtų Pazintys.co.uk, dalies arba pažeidus tokį teisių atsisakymą, tai nereiškia, kad šalis visam laikui atsisakė atitinkamos Sąlygų dalies.

 

13. Nuorodos

 

Visos nuorodos į „mus“, „mūsų“ ir „Pazintys.co.uk“ šiose Sąlygose bei taisyklėse reiškia nuorodas į Pazintys.co.uk bei jos pagrindines ir patronuojamas įmones. Visos nuorodos į „Jus“, „Jūsų“ ir „Vartotoją“ šiose Sąlygose reiškia nuorodas į Vartotoją, kuris sutiko su šių Sąlygų ir taisyklių nuostatomis, paspausdamas mygtuką „Toliau“ prieš tai buvusiame puslapyje.

 

14. Atsakomybė

 

Tinklalapio administratoriai neprisiima atsakomybės už mobiliojo ryšio operatorių klaidas ir veiklos sutrikimus.